Klachtenregeling

Inleiding
Als therapeut/coach en trainer probeer ik u zo goed mogelijk van dienst te zijn. In een enkel geval kan er soms wel eens iets mis gaan. Dat is vervelend omdat ik graag tevreden cliënten/ cursisten en familieleden en/of naasten heb. Ik wil er dan ook graag iets aan doen, ook om ervan te leren hoe het nog beter kan.
In deze bijlage vindt u informatie voor als u niet tevreden bent of wilt klagen over de
geleverde begeleiding/coaching/training.

Eerst een gesprek...
Als u klachten heeft over mijn begeleiding/coaching of training, dan is het aan te
raden eerst met mij zelf daarover te praten. Het is goed mogelijk dat bij mij niet
bekend is dat en waarover u ontevreden bent. Misschien is er sprake van een
misverstand. Vaak kan dit in een gesprek opgelost worden. Blijft u ontevreden na dit
gesprek of zijn er redenen om dit gesprek niet aan te gaan, dan bestaat de
mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van
de Ethische Code van Phoenix Opleidingen (www.phoenixopleidingen.nl).

Doel van de klachtenregeling
De klachtenregeling dient een tweeledig doel: tegemoet komen aan de klager en zo
mogelijk oplossen van diens onvrede, en bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van
de therapie/coaching en training. De klachtenregeling is niet bedoeld voor de behandeling van schadeclaims.
Hiervoor dient u zich tot de rechter te wenden.

Wie kunnen een klacht indienen?
Cliënten/cursisten kunnen zelf een klacht indienen over hun therapie/ coaching of training, maar ook een partner, een familielid of een andere betrokkene kan die namens de cliënt/cursist doen. De familie of een naaste kan ook een klacht indienen bij onvrede over hoe zij zelf zijn bejegend.

Waar kan een klacht over gaan?
Een klacht kan over verschillende zaken gaan. Elke uiting van onvrede over de
therapie/coaching/training of de bejegening door mij kan reden zijn om een klacht in te dienen. Er kan dus van alles onder een klacht vallen. Voorbeelden zijn: de inhoud of de uitvoering van de therapie/coaching en de training; de omgang met u of een familielid of een naaste; de aan u verstrekte informatie of voorlichting; de organisatie
van de therapie/coaching of de training.
De klachtencommissie behandelt geen schadeclaims. Hiervoor kunt u zich wenden
tot de rechter.

Hoe kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht schriftelijk indienen bij de voorzitter van de Klachtencommissie. p/a Phoenix Opleidingen, Raiffeisenlaan 26A, 3571 TE Utrecht.

Hoe gaat het verder?
Als u de klacht heeft ingediend, zal de voorzitter van de klachtencommissie binnen enkele dagen ontvangst van de klacht bevestigen. De klager wordt daarna in de gelegenheid gesteld gehoord te worden over hetgeen in de klacht is verwoord.
Na onderzoek kan de Klachtencommissie – in overleg met partijen – besluiten om te pogen door bemiddeling de klacht weg te nemen. Indien u geen prijs stelt
op bemiddeling of de bemiddelingspoging niet succesvol verloopt, dan wordt de
klacht verder afgehandeld door de klachtencommissie en leggen zij – binnen 4 weken na indiening van de klacht – schriftelijk advies uit aan de Ethische Commissie. De Ethische Commissie neemt mede op grond van het advies van de Klachtencommissie een bindend besluit over de klacht en deelt dit besluit mede aan de klager en beklaagde.
Indien de klacht niet binnen de hierboven genoemde termijn van 4 weken kan worden afgehandeld en verder onderzoek noodzakelijk is, brengt de Klachtencommissie de klager met reden omkleed direct op de hoogte gebracht voor het benodigde uitstel en verder wordt een indicatie gegeven over de tijd die nodig zal zijn om tot een definitief en bindend besluit te komen.
FHConsult verplicht zich om de klacht en de wijze van afhandeling te registreren en voor de duur van 15 jaar te bewaren.

Werkwijze van de klachtencommissie
De klachtencommissie werkt aan de hand van een reglement, dat voldoet aan wettelijke eisen. Dit betekent onder andere dat de klacht in alle vertrouwelijkheid wordt behandeld.

Wat zijn de kosten?
Er zijn voor u als cliënt/cursist geen kosten verbonden aan het indienen van een
klacht. Als u zich bij laat staan door een professioneel adviseur en daar zijn kosten
aan verbonden, dan zijn deze kosten wel voor u als klager.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen over de Ethische Code van Phoenix Opleidingen en klachtenbehandeling, neemt u dan contact op met de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen tav Helga de Koff Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ETHISCHE CODE VAN PHOENIX OPLEIDINGEN

ALGEMEEN

1. Er is een Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen, hierna verder te noemen de Ethische Commissie, die onder andere tot doel heeft:
- het opstellen, publiceren en bewaken van de Ethische Code van Phoenix Opleidingen ten behoeve van een ieder die zich als deelnemer aan deze code en klachtenprocedure verbindt,
- Het instellen en in standhouden van een Klachtencommissie.
De Ethische Commissie bestaat uit vijf leden, die uit hun midden een voorzitter en een secretaris/ penningmeester benoemen. Ten minste een opleider, verbonden aan Phoenix Opleidingen maakt deel uit van de commissie. Deze zal noch de functie van voorzitter noch die van secretaris/ penningmeester bekleden.

De Ethische Commissie voorziet zelf in haar samenstelling en rapporteert deze jaarlijks aan de deelnemers.

2. De Ethische Code bevat uitgangspunten en richtlijnen, die gehanteerd worden door de deelnemers. Deelnemers zijn opleiders en begeleiders, verbonden aan of handelende uit naam en/of in opdracht van Phoenix Opleidingen en (oud) cursisten die schriftelijk verklaard hebben zich te houden een en te werken volgens deze code.

UITGANGSPUNTEN

3. Een deelnemer werkt vanuit de navolgende vijf uitgangspunten:
Autonomie
Ieder mens heeft het vermogen zijn bestaan vorm te geven in relatie tot anderen. De inbedding in een groter geheel vraagt naast vrije wil ook overgave.

Heelheid
Ieder mens heeft de kwaliteit zich te ontwikkelen en te aanvaarden wat (nog) niet heel is. Dankzij een groter perspectief kan hij beide onder ogen zien.

Identiteit
Ieder mens heeft de kwaliteit om zichzelf te zijn in wisselende tijden en omstandigheden.

Integratie
Ieder mens is in staat zijn persoonlijke groei vorm te geven in het leven van alledag.

Zingeving
Ieder mens heeft de kwaliteit om het eigen leven te ervaren als een schakel in een groter geheel.

DE DEELNEMER EN DE CLIËNT: DE BEGELEIDINGSRELATIE

4. Een deelnemer zal een cliënt die een beroep doet op zijn begeleiding, niet weigeren op basis van ras, huidskleur, overtuiging, religie, handicap, geboorteplaats, sekse, seksuele voorkeuren, of op basis van enige andere factor die als oneerlijk of discriminerend kan worden beschouwd.

5. Een deelnemer zal zijn kennis en vaardigheden bewust gebruiken ten bate van het herstel en het welzijn van de cliënt en zal in alle aspecten van zijn werk de ecologie bewaken. Dit betekent dat de deelnemer ervoor zorgt dat hij een cliënt geen lichamelijke en/óf psychische en/of spirituele schade berokkent.
De deelnemer maakt een zorgvuldige inschatting van mogelijke negatieve bijverschijnselen voor de rest van de leefwereld van de cliënt, en stemt zijn begeleiding daarop af.

6. Een deelnemer eerbiedigt de persoonlijke, zowel fysieke als geestelijke integriteit van de cliënt. Een deelnemer zal een cliënt op geen enkele wijze uitbuiten, daaronder begrepen – maar niet uitsluitend beperkt tot – financiële en seksuele zaken. Seksuele relaties tussen deelnemer en cliënt zijn verboden.
DE DEELNEMER EN DE CLIËNT: HET BEGELEIDINGSCONTRACT

7. Een deelnemer sluit met een cliënt een inhoudelijk contract. In dit contract is zo zorgvuldig mogelijk vastgelegd wat het probleem van de cliënt is, welke doelen er dus gesteld worden, en welke acties – zowel door de cliënt als de begeleider – ondernomen zullen worden om deze doelen te bereiken.
Het contract moet zowel voor de deelnemer als de cliënt haalbaar zijn en beide partijen onderschrijven het contract met de intentie het te volbrengen. Een deelnemer gaat met een cliënt tevens een relatiecontract aan. Het relatiecontract dient het inhoudelijk contract te dienen en moet toetsbaar zijn aan de vijf uitgangspunten waarop deze Ethische Code is gestoeld.
De deelnemer en cliënt toetsen met enige regelmaat of het inhoudelijk contract nog haalbaar is en/of bijstelling behoeft.

8. De contractuele relatie vindt een eind met de beëindiging van het (inhoudelijke en relatie)contract.
Niettemin zijn er professionele verantwoordelijkheden, die doorgaan nadat het contract is beëindigd. Deze houden in, maar zijn niet beperkt tot het volgende:
- Behouden van de overeengekomen vertrouwelijkheid;
- Vermijden van exploitatie van de voormalige relatie, op welke manier dan ook;
- Voorzien in de benodigde vervolg-zorg.

9. Een deelnemer zal alleen dan een contract aangaan of in stand houden, wanneer er geen andere activiteiten of relaties tussen deelnemer en cliënt spelen, die het contract in gevaar kunnen brengen.

10. De deelnemer zorgt dat hij de daadwerkelijke toestemming van de cliënt heeft voor procedures met een (ver)hoog(d) risico. Een hoog of verhoogd risico heeft betrekking op:
- Het oplopen van mogelijke fysieke beschadiging (verwonding van cliënten of begeleider)
- Het oplopen van psychische beschadiging (bijvoorbeeld het psychotisch worden van de cliënt).

11. Een deelnemer houdt in principe een dossier bij. Hierin staan de relevante gegevens die betrekking hebben op de behandeling, respectievelijk de contractuele relatie. De cliënt heeft recht op inzage in dit dossier, met uitzondering van de gegevens die geen betrekking hebben op de cliënt zelf.
Verder heeft niemand, zonder schriftelijke toestemming van de cliënt, recht op inzage in het betreffende dossier.

12. Een deelnemer geeft over de cliënt geen informatie aan derden, en wint geen informatie bij derden in, dan met nadrukkelijke toestemming van de cliënt.

13. Een deelnemer zal de cliënt informeren over het feit dat hij deelneemt aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen.

14. In het aangaan van de contractuele relatie neemt de deelnemer de verantwoordelijkheid voor het bewerkstelligen van een passende werkomgeving, zorgt hij voor de dingen die nodig zijn om de aard en vertrouwelijkheid van het contract te waarborgen en voorziet hij in de fysieke veiligheid in relatie tot de betrokken activiteiten.
DE PROFESSIONALITEIT VAN DE DEELNEMER

15. Een deelnemer zal zich voortdurend professioneel en persoonlijk blijven ontwikkelen waarbij te denken valt aan opleiding/ supervisie/ nascholing/ persoonlijke therapie.
DE DEELNEMERS ONDERLING

16. Een deelnemer zal andere deelnemers met respect bejegenen.

17. Een deelnemer accepteert de verantwoordelijkheid een andere deelnemers, van wie hij reden heeft aan te nemen dat hij onethisch handelt, daarmee te confronteren en in dit geval dit niet tot resultaten leidt, een klacht indienen bij de Klachtencommissie.
KLACHTENBEHANDELING

18. Een cliënt, zijn wettelijke vertegenwoordiging of een andere deelnemer kan, indien een deelnemer zich niet houdt aan deze Ethische Code, een klacht indienen bij de in artikel 1 bedoelde Klachtencommissie.
Een klacht is ene met redenen omklede schriftelijke uiting van onvrede en wordt toegezonden aan de voorzitter van de Klachtencommissie, p/a Phoenix Opleidingen, Raiffeisenlaan 26ª, 3571 TE Utrecht.

BENOEMING EN SAMENSTELLING VAN DE KLACHTENCOMMISSIE

19. De Klachtencommissie wordt benoemd door de Ethische Commissie en bestaat uit ten minste drie leden. Één lid bekleedt de functie van voorzitter.
Wanneer een klacht is ingediend wijst de voorzitter van de Klachtencommissie twee leden aan die samen met hem de klacht beoordelen. Ten minste één lid heeft geen band (meer) met Phoenix Opleidingen. Wanneer de klacht betrekking heeft op de voorzitter van de Klachtencommissie verzoekt deze de leden van de Ethische Commissie een andere voorzitter aan te wijzen.

PROCEDURE KLACHTENBEHANDELING

20. Zo spoedig mogelijk wordt de ontvangst van de klacht schriftelijk aan de klager bevestigd. Dan wordt tevens – onder toezending van een kopie – daarvan schriftelijk mededeling gedaan aan de deelnemer op wie de klacht betrekking heeft, alsmede aan de voorzitter van de Ethische Commissie.

21. De Klachtencommissie kan – na toestemming van de klager – het dossier opvragen ter zake van datgene waarop de klacht betrekking heeft.  Klachten worden in een beveiligde omgeving op een eigen pc opgeslagen die beveiligd is met een firewall én wachtwoord voor een periode van minimaal één jaar.

22. De Klachtencommissie stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over hetgeen in de klacht is verwoord. Volgens de wens van de Klachtencommissie en/of op verzoek van partijen kunnen partijen tezamen dan wel apart van elkaar worden gehoord.

23. De Klachtencommissie heeft geheimhoudingsplicht en beschermt de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Zij kan zich laten adviseren door deskundigen, die eveneens tot geheimhouding zijn gehouden.

24. De partijen kunnen zich tijdens de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan door een of meer door hen aan te wijzen personen.
Over de aanwezigheid van deze persoon/personen tijdens zittingen van de Klachtencommissie beslist de Klachtencommissie.

BEMIDDELING

25. Na onderzoek kan de Klachtencommissie – in overleg met partijen – besluiten om te pogen door bemiddeling de klacht weg te nemen. Wanneer de bemiddelingspoging tot genoegen van partijen is geslaagd, wordt de klacht door de Klachtencommissie als afgehandeld beschouwd en wordt de Ethische Commissie daarvan in kennis gesteld.
BEMIDDELING VAN DE KLACHT

26. Indien geen bemiddelingspoging wordt gedaan of indien een bemiddelingspoging geen succes heeft, brengt de Klachtencommissie zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen dertig dagen na indiening van de klacht, schriftelijk advies uit aan de Ethische Commissie.
Het advies omvat het met redenen omklede oordeel van de Klachtencommissie over de gegrondheid van de klacht en een eventuele sanctie.

27. De Ethische Commissie neemt op grond van het advies van de Klachtencommissie een besluit over de klacht. Zij deelt haar besluit en het advies van de Klachtencommissie schriftelijk mede aan de klager en de beklaagde.
SANCTIES

28. Sancties welke in geval van gegrondverklaring van de klacht door de Ethische Commissie aan de beklaagde kunnen worden opgelegd zijn:
- een dringend advies
- een berisping
- schrappen uit het deelnemersbestand.

29. Wanneer wordt besloten tot een dringend advies wordt aan de klager en de beklaagde schriftelijk medegedeeld dat de klacht gegrond is verklaard en dat daaraan een dringend advies aan de beklaagde met betrekking tot het gebeurde wordt verbonden; tevens wordt de inhoud van het dringende advies beschreven.

30. Wanneer wordt besloten tot het geven van een berisping wordt aan de klager en de beklaagde schriftelijk medegedeeld dat de klacht gegrond is verklaard en dat de beklaagde in verband daarmede een berisping krijgt; tevens wordt de inhoud van de berisping beschreven.

31. Wanneer de ernst van de gerond verklaarde klacht daartoe aanleiding geeft, wordt besloten tot schrapping van de beklaagde als deelnemer van de Ethische Code. Dit wordt aan de beklaagde en aan klager onder mededeling van de gegrondheid van de klacht schriftelijk medegedeeld.

32. In het geval de beklaagde als deelnemer aan de Ethische Code wordt geschrapt, wordt dit schriftelijk gemeld aan de andere deelnemers zonder vermelding van de naam van de klager en de inhoud van de klacht.

SLOTBEPALINGEN

33. Het in de klachtenprocedure gestelde laat onverlet de mogelijkheid van klagen bij de civiele rechter of eventuele andere bevoegde organen.

34. Wanneer er behoefte bestaat aan een andere uitwerking van bepalingen uit deze Ethische Code, kan de Ethische Commissie daarin voorzien door vaststelling van een huishoudelijk reglement.

De Ethische Code is voor de eerste maal in werking getreden op 1 augustus 1996 en herzien op 26 februari 1999 en in oktober 2006.